Tag Archives: มิเตอร์น้ำ

มาตรวัดน้ำหรือมิเตอร์น้ำระบบเฟืองจักรชั้นเดียว

มาตรวัดน้ำหรือมิเตอร์น้ำ    เป็นมาตรวัดน้ำที่มีหน้าปัดแห้งสนิท และมีการเคลื่อนที่ของใบพัดด้วยน้ำหลายกระแส (Multi-Jet) ที่ไหลผ่านห้องวัดน้ำ (Measuring Chamber) ภายในตัวเรือนมาตรวัดน้ำมีชิ้นส่วนสองชิ้นซึ่งแยกเป็นอิสระ คือชุดเครื่องบันทึกจำนวนตัวเลขของปริมาตรน้ำ ซึ่งเป็นกล่องพลาสติกผนึกอย่างแน่นหนา และห้องวัดปริมาตรน้ำที่ไหลผ่าน

มาตรวัดน้ำหรือมิเตอร์น้ำ    อาศัยหลักการทำงานของแม่เหล็กในการขับเคลื่อนชุดเครื่องบันทึก (Register Box) โดยขณะที่ใบพัดหมุนแม่เหล็กที่ฝังอยู่ปลายด้านบนของใบพัดจะเหนี่ยวนำแม่ เหล็กอีกชิ้นหนึ่งที่ประกอบอยู่กับเฟืองขับ (Pinion) ในชุดเครื่องบันทึกให้หมุนตาม ซึ่งจะไปขับส่วนที่แสดงตัวเลขอีกทีหนึ่งทำให้สามารถอ่านค่าได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว

ชนิดติดตั้งแนวนอน

มาตรวัดน้ำหรือมิเตอร์น้ำระบบเฟืองจักรชั้นเดียว (Single Jet)

การทำงานขับเคลื่อนโดยการมีใบพัดซึ่งเป็นเหมือนกังหัน   เมื่อมีน้ำไหลผ่าน ใบพัดจะหมุนตามทิศทางการไหล ซึ่งปริมาณของน้ำที่ไหลผ่านใบพัดจะทำให้แกนหมุนเกิดการหมุน และส่งผลให้เฟืองจักรและแกนหมุนตัวเลขมีการขับเคลื่อนตามไปด้วย

มาตรวัดน้ำหรือมิเตอร์น้ำระบบแม่เหล็กสองชั้น (Multi Jet)

มาตรวัดน้ำประเภทนี้ จะมีสองชั้นแยกกัน พร้อมกับจะมีอะไหล่หลักสองชิ้น ซึ่งพลัดพรากกันเป็นอิสรภาพ รวมความว่า เครื่องบันทึกจำนวนจำนวนของความจุน้ำ พร้อมกับห้องวัดปริมาตรน้ำที่ไหลผ่าน  ซึ่งจะอาศัยแนวทางดำเนินการของแม่เหล็กในการเดินเครื่องชุดเครื่องบันทึก(Register Box) โดยในขณะที่ใบพัดหมุนแม่เหล็กที่ฝังอยู่ปลายข้างบนของใบพัดจะเหนี่ยวนำแม่เหล็กอีกชิ้นหนึ่งที่ประกอบอยู่กับเฟืองขับ (Pinion) ในชุดเครื่องบันทึกให้หมุนตามซึ่งจะไปขับส่วนที่แสดงตัวเลขอีกทีหนึ่ง ทำให้สามารถอ่านค่าได้ง่าย ราบรื่นพร้อมด้วยปุ๊บ

ประเภทประดิษฐานแนวตั้ง

มาตรวัดน้ำหรือมิเตอร์น้ำชนิดนี้ อาศัยหลักการทำงานด้วยระบบลูกสูบ (Piston)  โดยมีแม่เหล็กประดิษฐานอยู่ที่ส่วนปลายแกน ซึ่งจะไปบังคับเอาให้แม่เหล็กในส่วนบอกเลขให้หมุนตาม โดยในส่วนวัดขนาดน้ำ จะมีเพียงส่วนลูกสูบอย่างเดียวที่สามารถไหลได้