Tag Archives: ออกแบบโรงงาน

หลักการเกี่ยวกับการทําให้คนงานมีความพอใจและมีความปลอดภัยของการออกแบบโรงงาน

หากทุกกิจกรรมอยูในสภาพที่เท่าเทียมกัน ผังโรงงานที่ดีที่สุดต้องเป็นผังโรงงานที่มีสถานที่ทํางานให้เป็นที่พอใจของคนงาน และสร้างความปลอดภัยให้คนงานด้วยการที่จะจัดสถานที่ทํางานให้เป็นที่พึงพอใจของคนงานนั้น ก็เป็นเป้าหมายสําคัญขั้นพื้นฐานเพราะว่าผลงานส่วนใหญ่มาจากคนงานหากว่าคนงานพอใจต่อสถานที่ทํางานและออกแบบโรงงานแล้วยอมสร้างผลประโยชน์ให้กับโรงงานได้มากกว่า สามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายดําเนินงานและทําให้คนงานมีขวัญและกาลังใจในการทํางานมากขึ้น ความปลอดภัยเป็นองค์ประกอบสําคัญสูงสุดด้านหนึ่งของผังโรงงาน เพราะ

ผังโรงงานที่ไม่ดีเป็นเหตุก่อให้เกิดอันตรายและอุบัติเหตุต่อคนและทรัพย์สินของโรงงานได้

หลักการเกี่ยวกับความยืดหยุ่นของการออกแบบโรงงาน

หากทุกกิจกรรมอยูในสภาวะเท่าเทียมกัน ผังโรงงานที่ดีต้องสามารถ ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงโดยเสียค่าใช้จ่ายที่น้อยสุดและทําได้สะดวก เป้าหมายในด้านนี้ยอมเป็นสิ่งที่สําคัญมากในปัจจุบันด้วย สาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยอยู่เสมอจึงทําให้กระบวนการผลิตอุปกรณ์เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย เมื่อเป็นเช่นนั้นก็ยังผลต่อผังโรงงานที่ต้องเปลี่ยนตามไปด้วยบางครั้งเราอาจต้องพลาดโอกาสการประมูลหรือรับรายการจากลูกค้า เนื่องจากเราไม่สามารถที่จะจัดระบบการผลิตได้อย่างรวดเร็วเพียงพอ ดังนั้นการวางผังโรงงานสมัยใหม่มักออกแบบให้มีความยึดหยุ่นสูงและเปลี่ยนแปลงผังโรงงานได้ง่ายและเสียค่าใช้จ่ายสูงมาก

ดูรายละเอียดการออกแบบโรงงาน ได้ที่  www.factorydesign.co.th